Co-Port / Doruk Kayalı

Doruk Kayalı / İstanbul Teknik Üniversitesi / Bitirme Projesi – Güz 2018

Co-Port / Doruk Kayalı

Proje kurgusu, kentlerde hayatta kalmanın zorluğunu konu alan bir senaryo etrafında gelişiyor. Artan fiyatlar ve düşen gelir seviyesiyle yaşamak günden güne imkansız hale geliyor. Sorun, en temelde, insanların içinde yaşadığı düzen ile başlıyor. Bu senaryo, daha önce yüzen kentler vb. şekillerde karşımıza çıkmış örneklerin yanında, yeni bir yaşama yolu denemesi. Senaryoyla hedeflenen üretimi, yaşam kalitesini arttıracak ve şehirleri nefes alınamaz, karşılanamaz beton ormanlar olmaktan kurtaracak yeni bir yaşam modülü ortaya koyabilmek. Senaryoda bir grup insan toplanır ve kolektiflerden beslenen bir yaşam hayal eder. Bu kolektif yaşamlar, kendi ulaşım ve üretim tesisleri olan küçük yerleşimlerle kurgulanıyor. Hedef, dünyanın birçok yerine yayılan ve bu fikirlerle ortaya çıkmış yerleşimler arasında global bir bağlantı kurmak ve bu şekillde her kolektifin birbirinden beslenebileceği bir ağ yaratmak.

The motivation of the scenario was the obvious difficulty of surviving in the cities. Increasing costs and decreasing income, slowly, making it impossible to afford living. The problem, under the skin, is about the order we live in. This scenario, besides the experimented floating city designs, is the an attempt of a new way of living. It seeks to enhance the production, quality of life and to rescue cities from being unbreathable and unaffordable concrete jungles. To solve this problem, a group of people envisioned a life fed by the collectivity. The basis notion was to create a network with the settlements they build having their own production and transportation facilities. Each collective of this network would share their outputs with the other. 

Co-Port / Doruk Kayalı

Program

Bu yaşam modüllerinden biri olan Kadıköy yerleşimi, konumunu da dikkat alarak kendini büyük ağın bir parçası haline getirmesi için, ulaşım tesisi olarak bir liman yaratıyor -kıyıdaki arazisinde limanın kirli endüstriyel karakterini kendi üretim ve konut birimleriyle harmanlama hedefinde. Buna ek olarak Kadıköy’deki yerleşim, tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Bunun sebebi ise bu yeni yaşam modülünün ilk örneklerinden biri olarak kendi kolektifine katılan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilerek öncü yerleşimlerden biri olmak. Ana hatlarıyla Kadıköy Kolektifi, başka bir deyişle Co-Port, tarımsal üretim birimler, araştırma merkezi, liman tesisleri ve konut birimlerinden oluşuyor.

For the collective in Kadıköy, the transportation facility is a port. On a site on shore, the dirty industrial character of a port facility is integrated with production and housing functions. Chosen type of production of this collective is agriculture -because it is one of the first hubs, and aims to encourage other hubs to be a settlement able to provide basic needs for its participants. Mainly, Kadıköy Collective (a.k.a Co-Port) has agricultural production units, a research center, port facilities and housing modules.

Co-Port / Doruk Kayalı

Co-Port’un tarımsal üretimi, seralarda ve dikey bahçelerde. Liman için konut birimlerini, yiyecekleri saklayacak, metro bağlantısı olan geniş bir antrepo, gelen teknelerin bakımı için tersane birimleri ve yine depolama için geniş silolar bulunuyor. Co-Port’un konut kısmı içinse taşınabilir, esnek modüller düşünülmüş. Bu modüller, limana gelen Ro-Rolarla başka kolektiflere; başka kolektiflerden de Kadıköy’e taşınabilecek şekilde tasarlanmış. Konut birimleri, Ro-Rolardan vinçlerle alınarak Kadıköy’de yaşayan kolektif tarafından inşa edilmiş ‘konut rafı’na konuyor ve kullanıcılarıyla yaşamına devam ediyor. Bu şekilde farklı kolektiflerin üyeleri birimleriyle başka bir kolektife gidip başka bir üretimin parçası haline gelebiliyor. Bu senaryoda kolektifler, geçici veya kalıcı olarak, herkese açık yaşam modülleri.

Greenhouses and vertical gardens provide agricultural areas. For the port, there is a large warehouse storing housing units, production outputs and provides a subway connection, dockyard for maintenance services in a small scale and silos, again for storage. For the housing part, there are mobile, flexible, expandable modules. This units can be carried by a Ro-Ro to another collective or from other collective to Kadıköy. Units are collected with cranes and put on the ‘housing shelf’. Consequently, people can travel between different hubs with their homes and can be part of another production for a time period they desire. The collectives are open to everyone temporally or permanently.

Co-Port / Doruk Kayalı

Yeni yeni İstanbul’un büyük limanları arasındaki yerini almış olan Co-Port, bünyesindeki araştırma merkezi, organik market ve sera atölyeleriyle Kadıköy halkı ve farklı kolektifleri birleştiren bir buluşma noktası halin geliyor. Co-Port tarımsal üretimi öğretmeyi, organik markette elde edilen ürünlerin satılmasını sağlamayı ve bu şekilde kendini döndürmeyi, deniz suyunun filtrelenip kullanılarak hidroponik tarım yapımına teşvik için araştırmalar yapmayı hedefliyor. Kent ölçeğinde zamanla farklı roller kazanmış limanlar arasında Co-Port, tarımla ilişkili faaliyetleriyle anılıyor.

Newly being one the big ports of Istanbul, Co-Port aims to be a meeting point with a research center, an organic market and a greenhouse atelier. The hub encourages people to come to learn more about the agricultural production, to sell their goods in the organic market and to make researches about hydroponics. Between other ports in Istanbul, Co-Port is mentioned with its activities related to agriculture. 

Co-Port / Doruk Kayalı

Kurgulan bu sürekli yaşama-üretme-depolama-hereket ettirme-etkileşime geçme zinciri bir program ağını keşistiriyor; bunu da demiryolu ulaşımı ve deniz ulaşımı arasında bir birleşim noktası olarak kentin geri kalanına ve parçası olduğu global ağa yayıyor. Co-Port ve diğer kolektiflerin katılımcıları beraber yaşamak, beraber üretmek ve birlikte büyük bir ağın parçası haline gelmek için orada.

The constant living-producing-storing-moving-interacting chain intersecting a large program network, diffuses itself by being a junction point in the middle of a railway and a port. Participants of Co-Port, and other collectives, is there to live, produce and be a part of a much bigger network together.


RELATED POST